Начало / Общи условия

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящият Документ представлява общите условия за ползване на coolclub.bg, които уреждат правилата за използването на ПЛАТФОРМАТА за електронна търговия coolclub.bg, собственост на Куул Клъб ООД, наричано в настоящия документ ДОСТАВЧИК и клиентите на ПЛАТФОРМАТА, наричани в настоящия документ ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.2. Настоящия документ е обвързваш за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на ПЛАТФОРМАТА
1.3. Всяко използване на ПЛАТФОРМАТА означава, че Вие сте се запознали внимателно общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
1.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
2.1.  „Куул Клуб“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1680, жк. Манастирски Ливади, ул. „Пирин“ 73, ет. 2, с ЕИК 206874250 и данъчен номер BG206874250.
2.2.  Можете да се свържете с нас на телефон 0877 200 446 или на имейл адрес ask@coolclub.bg

3. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ
 • - ДОСТАВЧИК – Куул Клъб ООД, чрез ПЛАТФОРМАТА си за електронна търговия coolclub.bg
 • - ПОТРЕБИТЕЛИ – Всички ползватели и клиенти на ПЛАТФОРМАТА, които:
  • -- са получили достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез комуникационните средства, предоставени от ДОСТАЧИВКА, по електронен път, телефона и други устроийства
  • -- са създали свой собствен ПРОФИЛ
  • -- са направили поръчка и са сключили договор за покупко-продажба от разстояние през ПЛАТФОРМАТА за електронна търговия coolclub.bg.
 • - ПЛАТФОРМА – Магазина за електронна търговия на сайта coolclub.bg
 • - ПРОФИЛ – елемент от ПЛАТФОРМАТА, образуван от имейл адрес и парола, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯ може да изпрати Поръчка и който съдържа информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ и историята на някои от действията му в ПЛАТФОРМАТА. Актуалността и верността на информацията в ПРОФИЛА е отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
 • - ЛЮБИМИ – елемент в ПРОФИЛА, който позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да създаде свои списъци от СТОКИ, които в бъдеще може да закупи или просто да следи с цел промоции и отстъпки.
 • - КОЛИЧКА – елемент в ПРОФИЛА, който позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да добавя СТОКИ, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.
 • - ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ДОСТАЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява на ДОСТАВЧИКА, през ПЛАТФОРМАТА, желанието си за купуване на СТОКИ от ПЛАТФОРМАТА.
 • - СТОКИ – всеки продукт в ПЛАТФОРМАТА, който се предоставя от ДОСТАВЧИКА в резултат на сключен Договор, чрез направена ПОРЪЧКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • - ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за покупко-продажба на СТОКИ през ПЛАТФОРМАТА, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на ПЛАТФОРМАТА („Документа“).
 • - СЪДЪРЖАНИЕ - цялата информация на ПЛАТФОРМАТА касаеща СТОКИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или ДОСТАВЧИКА; съдържанието на всяко съобщение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ към ДОСТАВЧИКА или обратно, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; ПЛАТФОРМАТА, свързана със и/или прилаганите тарифи от ДОСТАВЧИКА в определен период от време;
 • - КАМПАНИЯ – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на ПЛАТФОРМАТА, марката Cool Club или определени СТОКИ, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от ДОСТАВЧИКА.
 • - ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ – всяко съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и други), съдържащо информация относно нови СТОКИ, оферти или промоции от ДОСТАВЧИКА.
 • - СПЕЦИФИКАЦИИ – всички характеристики и/или описания на СТОКИТЕ, така както са посочени в описанието им.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
4.1. coolclub.bg e ПЛАТФОРМА за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.coolclub.bg/, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА СТОКИ, включително следното:
 • - Да създават собствени ПРОФИЛИ и да извършат регистрация за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА с цел закупуване на СТОКИ или получаване на информация от СЪДЪРЖАНИЕТО;
 • - Да преглеждат СТОКИТЕ, техните СПЕЦИФИКАЦИИ, цени и условия за доставка;
 • - Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на СТОКИТЕ, предлагани от в ПЛАТФОРМАТА;
 • - Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез предоставяните ПЛАТФОРМАТА електронни средства за разплащане.
 • - Да получават информация за нови СТОКИ, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА или чрез КАМПАНИИ и ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ;
 • - Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
4.2 ДОСТАВЧИКЪТ организира доставянето на СТОКИТЕ и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.
4.3 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА договор за покупко-продажба на СТОКИТЕ, на адрес https://www.coolclub.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.
4.4. По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на поръчаните през ПЛАТФОРМАТА СТОКИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените СТОКИ, съгласно с условията, определени в ПЛАТФОРМАТА и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в ПЛАТФОРМАТА, като ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат допълнително и услугата по доставка или връщане на стоката, освен ако не ползват специални условия, които са били посочени преди сключването на договора за покупко-продажа.
4.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
4.7. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

5. РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА COOLCLUB.BG
5.1. За да използва ПЛАТФОРМАТА за сключване на договори за покупко-продажба на СТОКИ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.
5.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в ПЛАТФОРМАТА.
5.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
5.4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се ПРОФИЛ на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с което между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
5.5. При извършване на регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, а в случай на промяна в тях - ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава своевременно да ги актуализира в своя ПРОФИЛ.

6. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват функциалността на ПЛАТФОРМАТА на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в ПЛАТФОРМАТА СТОКИ.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на СТОКИТЕ в ПЛАТФОРМАТА по следната процедура:
 • - Създаване на ПРОФИЛ чрез предоставяне на необходимите данни за регистрация в ПЛАТФОРМАТА. Има възможност за сключване на договор за покупко-продажба на СТОКИТЕ в ПЛАТФОРМАТА и без Потребителя да е регистриран потребител в ПЛАТФОРМАТА.
 • - Влизане в системата за извършване на поръчки в ПЛАТФОРМАТА чрез идентифициране с име и парола.
 • - Осъществяване на избор на една или повече от предлаганите в ПЛАТФОРМАТА СТОКИ и добавянето им в КОЛИЧКАТА за покупка.
 • - Предоставяне на данни за извършване на доставката.
 • - Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • - Потвърждение на поръчката.
7. ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ
7.1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в coolclub.bg , може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
7.2. Основните СПЕЦИФИКАЦИИ на СТОКИТЕ, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА са описани в отделен за всяка СТОКА прозорец в ПЛАТФОРМАТА.
7.3. Всички посочени в ПЛАТФОРМАТА цени на СТОКИТЕ са в български лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. като могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА. Променените цени влизат в сила след като са отразени в ПЛАТФОРМАТА.
7.4. Цените на СТОКИТЕ могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в ПЛАТФОРМАТА или физическите магазини.
7.5. Всяка СТОКА с промоция е обозначена със специален знак.
7.6. Стойността на транспортните разходи, които не са включени в цената на СТОКИТЕ, се определя от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при избиране на СТОКИТЕ за сключване на договора за покупко-продажба.
7.7. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА.
7.8. Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този раздел, е актуална към момента на визуализацията й в ПЛАТФОРМАТА, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на ПЛАТФОРМАТА и продуктите, получени от Потребителя при покупка.
7.9. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ПЛАТФОРМАТА или чрез електронна поща.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ И ЗАМЯНА
8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на СТОКИТЕ.
8.2. СТОКИ закупени през ПЛАТФОРМАТА не подлежат на замяна. Трябва да бъдат върнати и да се направи нова поръчка.
8.3. Всички закупени СТОКИ през ПЛАТФОРМАТА могат да бъдат върнат без такса във всеки от физическите магазини на Cool Club. При използване на куриер, разходите за връщане на закупените СТОКИ са за сметка на Потребителя.
8.4. Правото на отказ по чл. 8.1. не се прилага в следните случаи:
 • - за СТОКИ, които по своето същество представляват бельо, пижами, чорапи или чорапогащи;
 • - за СТОКИ, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • - за запечатани СТОКИ, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето;
 • - за връщане и замяна на СТОКИ с нарушена цялост по вина на Потребителя
 • - за връщане и замяна на СТОКИ, които не са в търговски вид, с липсващи етикети или опаковки/кутии.
8.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил получен от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, след попълване на Формуляра за упражняване право на отказ. Ако плащането е чрез кредитна или дебитна карта, то връщането на сумата става по картата, от която е направено плащането.

9. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
9.1. Всички доставката на поръчки от ПЛАТФОРМАТА се извършват от куриерската компания Еконт.
9.2. Срокът на доставка на стоката, поръчана до адрес или офис на Еконт е до 4 работни дни. Важно: срокът на доставка на поръчки направени по време на национални празници, акции и намаления е от 5 до 10 работни дни, като е възможно да бъде и повече в зависимост от натовареността на Еконт.
9.3. Срокът за доставка започва да тече от момента на повърждаване на направената поръчка от страна на ДОСТАВЧИКА на посочения имейл от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.3. Поръчки с отбелязана опция „Купи онлайн, вземи от магазин“, ПОТРЕБИТЕЛЯ може да получи от физическия магазин, който е посочен в поръчката, в рамките на 3 дни след потвърждение по имейл, че поръчката е обработена. Стандартният срок за обработка на поръчката е от 1 до 3 работни дни в зависимост от наличността на продуктите в конкретния магазин. Поръчката може да бъде получена, след като клиентът е получил потвърждение по телефона от служител на съответния физически магазин на CoolClub и след като предостави номер поръчка от имейла за потвърждение на служителите в магазина.
9.4. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните СТОКИ, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

10. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа СТОКАТА в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката.
10.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ констатира скрити недостатъци или дефекти на СТОКАТА, има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Срока за отговор на рекламацията е 30 календарни дни.

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.
11.2. От съображения за сигурност, ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на регистрацията.
11.3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията.
11.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg.
11.6. ДОСТАВЧИКА на ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.
11.7. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ на ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg има право да изисква от ПОРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
11.8. В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ на ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.coolclub.bg/ > вход > забравена парола.
11.9. За по-висока сигурност на предоставяните услуги, използваме и reCAPTCHA. Тази функционалност се управлява според правилата за поверителност на Google с които можете да се запознаете тук: https://www.google.com/policies/privacy/, https://www.google.com/policies/terms/

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
12.1. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на ПЛАТФОРМАТА периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който САЙТА и ПЛАТФОРМАТА функционират и условията или всякакви промени на законовите изисквания или пазарните условия.
12.2. В случай на промяна ДОСТАВЧИКЪТ своевременни ще публикува на ПЛАТФОРМАТА изменената версия на Документа
12.3. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е периодично да проверяват съдържанието на настоящия Документ.
12.4. Към всяка сделка през ПЛАТФОРМАТА се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
12.5. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия на адрес https://www.coolclub.bg/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ
13.1. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с ДОСТАВЧИКА на ПЛАТФОРМАТА се прекратяват в следните случаи:
 • - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • - в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg.
 • - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
13.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ПЛАТФОРМАТА coolclub.bg в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

14. ОТГОВОРНОСТИ
14.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
 • - неизпълнениена някое от задълженията по този договор;
 • - нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • - неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;
 • - невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
14.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
14.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
14.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на coolclub.bg и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.
14.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което ПЛАТФОРМАТА не е била достъпна поради непреодолима сила.
14.6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
14.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия.
14.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
15.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.
15.3. За неуредените в тези условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, се прилагат законите на Република България.
15.4. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.
Go to Top